ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

MAKIS & NIKOS

Οι κατωτέρω όροι συνιστούν Βασικούς Όρους Ηλεκτρονικής Σύμβασης Διαδικτυακής (“online”) Αγοραπωλησίας Προϊόντων (εφεξής “Σύμβαση”) μεταξύ:

1. της ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία “MAKIS AND NIKOS FURNITURE Ο.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “MAKIS AND NIKOS”, με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 130441006000 και Α.Φ.Μ. 800579306, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σιατίστης 1 (εφεξής “Επιχείρηση”) και

2. οποιουδήποτε συμβληθεί – αποδεχθεί τους παρόντες Όρους, παραγγέλλοντας, ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε από τα πωλούμενα είδη της Επιχείρησης, μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματός / E-Shop της (εφεξής “Καταναλωτής”).

Παρακαλείται, όποιος διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους να απέχει από την αποδοχή τους.

 

Εισαγωγή – Πλαίσιο

1. Η Σύμβαση συνιστά εμπορική σύμβαση εξ αποστάσεως και διέπεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή.

2. Η Επιχείρηση, εφαρμόζει, επιπλέον, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ 969β / 22-03-17).

1. Ενεργοποίηση Σύμβασης

1. Η Σύμβαση ισχύει από το χρονικό σημείο που ο Καταναλωτής, αθροιστικά, i) αποδεχθεί τους παρόντες Όρους (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου) και ιι) ολοκληρώσει την ηλεκτρονική παραγγελία (εφεξής “Παραγγελία”), με τη διαδικασία του επόμενου Όρου.

2. Σε αυτή την περίπτωση, η Σύμβαση με όλα τα στοιχεία της Παραγγελίας θα είναι διαθέσιμα στον Καταναλωτή, σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη εκδοχή, για αρχειοθέτησή του και οποιαδήποτε, περαιτέρω, επισκόπηση.

2. Διαδικασία και Φόρμα Παραγγελίας

Α. Διαδικασία

1. Ο Καταναλωτής δηλώνει το ενδιαφέρον του για την Αγορά / Παραγγελία ενός Προϊόντος, (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου).

2. Συμπληρώνει την Φόρμα Παραγγελίας και την υποβάλλει προς την Επιχείρηση (με “κλικ” επί του εικονιδίου “Ολοκλήρωσης Παραγγελίας”).

Με το πάτημα της σχετικής επιλογής, και με την προϋπόθεση ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος -με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους, του Όρου 2Β6-, εκχωρείται στην Παραγγελία ένας μοναδικός αριθμός, μέσω του οποίου αυτή είναι, ηλεκτρονικά, προσβάσιμη από τον Καταναλωτή και από την Επιχείρηση.

Β. Φόρμα Παραγγελίας

Η Παραγγελία ολοκληρώνεται από τον Καταναλωτή (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου) εφόσον, προηγουμένως, έχουν προσδιοριστεί όλα τα ακόλουθα στοιχεία στη σχετική Φόρμα:

 1. Πωλούμενο Είδος (Προϊόν). Η Επιχείρηση διαθέτει προς πώληση όλα τα είδη που, ανά πάσα στιγμή, εμφανίζονται, ως διαθέσιμα, στον ιστοχώρο του Hλεκτρονικού Καταστήματος / E-shop της, https://shop.makis-nikos.gr (εφεξής “Προϊόντα”). Τα Προϊόντα της Σύμβασης επιλέγονται από τον Καταναλωτή (με “κλικ” επί του αντίστοιχου εικονιδίου).
 2. Συνολικό Κόστος Αγοράς. Αφού ο Καταναλωτής επιλέξει το Προϊόν, ενημερώνεται για το Συνολικό Κόστος Αγοράς, το οποίο περιλαμβάνει το τίμημα αγοράς (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.), τα έξοδα μεταφοράς και κάθε άλλο, αναγκαίο, έξοδο, όπως, ενδεικτικά, το κόστος ασφάλισης του πωλούμενου Προϊόντος.
 3. Χρόνος Παράδοσης. Ο Χρόνος Παράδοσης προσδιορίζεται από αυτοματοποιημένο Σύστημα της Επιχείρησης, με κυρίαρχο κριτήριο την ταχύτερη δυνατή παράδοση. Η ακρίβεια τήρησης του Χρόνου Παράδοσης τελεί υπό την αίρεση της ομαλής και ανεμπόδιστης μεταφοράς του Προϊόντος από την Μεταφορική Εταιρεία.
 4. Τόπος Παράδοσης. Ο Καταναλωτής επιλέγει τον τόπο, στον οποίον θα παραδοθεί το Προϊόν, προσθέτοντας τα στοιχεία αυτού του τόπου, στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα.
 5. Παραλήπτης. Ο Καταναλωτής επιλέγει το πρόσωπο που θα παραλάβει το Προϊόν, προσθέτοντας τα στοιχεία ταυτότητας αυτού του προσώπου, στην σχετική ηλεκτρονική φόρμα. Είναι κρίσιμος ο προσδιορισμός αυτού του προσώπου, καθώς αυτό είναι που θα έρθει, πρώτο, σε επαφή με το Προϊόν. Στην περίπτωση που ο Παραλήπτης είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον Καταναλωτή, θεωρείται ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον τελευταίο για να παραλάβει το Προϊόν.
 6. Τρόπος Πληρωμής. Ο Καταναλωτής επιλέγει έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα.

Οι διαθέσιμοι Τρόποι Πληρωμής είναι:

 1. Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:
  EUROBANK
  BIC: ERBKGRAA
  IBAN: GR8002601180000440200669174
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: MAKIS AND NIKOS OE
 2. Με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα (Visa, Mastercard)
 3. Μέσω Paypal

3. Παραλαβή Προϊόντος από τον Παραλήπτη / Καταναλωτή

 1. Παραλαβή του Προϊόντος θεωρείται η απόκτηση από τον Καταναλωτή της φυσικής κατοχής του Προϊόντος, η οποία επέρχεται με την παράδοσή του σε αυτόν από τον υπάλληλο της Μεταφορικής Εταιρείας. Η
 2. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να παραλάβει το Προϊόν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της πρώτης ειδοποίησης της Μεταφορικής Εταιρείας, προς παραλαβή.
 3. Η Παραλαβή του Προϊόντος από τον Καταναλωτή συνιστά τεκμήριο έγκρισης της αρτιότητας της (εξωτερικής) συσκευασίας του Προϊόντος. Συνεπώς, ο Καταναλωτής, κατά την Παραλαβή, οφείλει να βεβαιωθεί ότι η συσκευασία του Προϊόντος είναι, πράγματι, άρτια.
 4. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή ζημία της συσκευασίας του Προϊόντος, συνιστάται να προβαίνει, άμεσα, στις ακόλουθες ενέργειες: α) Να αρνείται στον υπάλληλο της Μεταφορικής Εταιρείας την Παραλαβή του Προϊόντος, β) Να φωτογραφίζει, άμεσα, την φθορά ή ζημία της συσκευασίας και γ) να επικοινωνεί άμεσα -εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών- με την Επιχείρηση, στην ηλ. Διεύθυνση info@makis-nikos.gr, αποστέλλοντας τις σχετικές φωτογραφίες και δηλώνοντας ότι επιθυμεί την αντικατάσταση του Προϊόντος.
 5. Η παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε ημερών -είτε από την πρώτη ειδοποίηση του Καταναλωτή για την Παραλαβή (Όρος 2) είτε από την Άρνηση Παραλαβής (Όρος 4)- άνευ παραλαβής από τον Καταναλωτή και άνευ ειδοποίησης της Επιχείρηση, συνιστά σιωπηρή υπαναχώρηση του Καταναλωτή από τη Σύμβαση και έχει τις συνέπειες του κατωτέρω Όρου 4Γ.

4. Εγγύηση Ποιότητας και Ευθύνη Επιχείρησης

 1. Η Επιχείρηση εγγυάται ότι τα Προϊόντα πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές τους και ανταποκρίνονται στον σκοπό της κατασκευής τους, στα πλαίσια επιμελούς χρήσης και διαχείρισής τους.
 2. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη απέναντι στον Καταναλωτή, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Προϊόν, το οποίο, αποδεδειγμένα, θα εμφανίζει οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη οποιασδήποτε συνομολογημένης ιδιότητας, με την προϋπόθεση της -εντός της προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Υπαναχώρησης- αποστολής στη διεύθυνση της Εταιρείας info@makis-nikos.gr φωτογραφιών με καθαρά αποτυπωμένα το ελάττωμα ή την έλλειψη.
 3. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση χορηγεί στον Καταναλωτή την εγγύηση του Προμηθευτή / της κατασκευάστριας, του Προϊόντος, επιχείρησης.
 4. Αυτονόητα, η Επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση Παράδοσης, η οποία θα είναι άμεσα ή έμμεσα, αποτέλεσμα καθυστέρησης της Μεταφοράς, ή οποιασδήποτε εκδοχής Ανωτέρας Βίας (βλ. ενδεικτικά: φυσική καταστροφή, κήρυξη Πολέμου, Capital Controls).
 5. Η Επιχείρηση, παρόλες τις προσπάθειές της, δεν μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εξασφαλίζει την μη ύπαρξη (τυχόν) αναντιστοιχιών ανάμεσα στις προδιαγραφές των Προϊόντων και σε εκείνες που εμφαίνονται στις αντίστοιχες, συνοδευτικές των Προϊόντων, φωτογραφίες, οι οποίες χορηγούνται στην Επιχείρηση από τους Προμηθευτές των Προϊόντων και, φυσικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των τελευταίων. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, ο Καταναλωτής, συνιστάται να επικοινωνεί, άμεσα, με την Επιχείρηση.

5. Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1.  Τα Λογότυπα, Σήματα, Φωτογραφίες και πάσης φύσης Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστοχώρο, https://shop.makis-nikos.gr ανήκουν στην Επιχείρηση και σε Προμηθευτές της και προστατεύονται από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
 2. Ο Καταναλωτής θα απέχει από, οποιασδήποτε φύσης, χρήση αυτών των Δικαιωμάτων, άνευ της συναίνεσης του αντίστοιχου δικαιούχου.

6. “Σύνδεσμοι” (hyperlinks) προς άλλους ιστοχώρους

 1. Στον ιστοχώρο του Ηλ. Καταστήματος της Επιχείρησης υπάρχουν “Σύνδεσμοι” (hyperlinks), οι οποίοι παραπέμπουν σε ιστοχώρους άλλων επιχειρήσεων, προς διευκόλυνση του Καταναλωτή.
 2. Η Επιχείρηση δεν (δύναται να) ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών αυτών των ιστοχώρων. Συνεπώς, δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν (δύναται να) ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε αυτών των ιστοχώρων.

7. Ασφάλεια Συναλλαγών – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Α. Γενικά

 1. Η Επιχείρηση ζητεί και λαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα (εφεξής “Δεδομένα”), τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής συναλλαγής, συμπεριλαμβανόμενης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης του Καταναλωτή.
 2. Στα Δεδομένα δεν περιλαμβάνονται εκείνα, που ο Νόμος θεωρεί “ευαίσθητα”, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Η Επιχείρηση ρητά δηλώνει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη ευαίσθητων δεδομένων και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή κάποιου από αυτά, στα πλαίσια μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ή με αφορμή μια τέτοια.
 3. Η Επιχείρηση περιβάλλει τα Δεδομένα με τη μέγιστη τεχνική προστασία, στα πλαίσια ελληνικών και διεθνών κανόνων.
 4. Τα Δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιούνται από την Επιχείρηση για την εξέλιξή της και τη βελτίωση της ποιότητας των Προϊόντων της, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους και της ικανοποίησης των Πελατών της. Η χρήση αυτή περιλαμβάνει, πάσης φύσης, νόμιμες ενέργειες προώθησης προϊόντων.

Β. Υποχρεώσεις Επιχείρησης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Τα Δεδομένα που συλλέγει η Επιχείρηση για τον σκοπό των συναλλαγών με τους Καταναλωτές δεν γνωστοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του προσώπου που αφορούν. Ωστόσο, η Επιχείρηση μπορεί να υποχρεωθεί, στα πλαίσια της κείμενης Νομοθεσίας και βάσει εκτελεστών τίτλων ή κρατικών εντολών, να γνωστοποιήσει Δεδομένα σε αρμόδιες εθνικές και υπερεθνικές διοικητικές Αρχές (Εισαγγελείς, Υπηρεσίες Δίωξης κα).
 2. Ο Καταναλωτής δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των Δεδομένων του, να αντιτίθεται, εγγράφως, στην χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Επιχείρησης, να ζητεί και να επιβεβαιώνει, εγγράφως, την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της Επιχείρησης, να ζητεί, εγγράφως, την διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των Δεδομένων του από την Επιχείρηση, καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των Δεδομένων του.
 3. Από τον χρόνο έκαστης έγγραφης δήλωσης του Καταναλωτή, κατά την προηγούμενη παράγραφο, η Επιχείρηση θα συμμορφώνεται προς αυτήν στον ταχύτερο, τεχνικά εφικτό, χρόνο.

8. Πολιτική Προώθησης Προϊόντων

 1. Στο πλαίσιο της Πολιτικής Διαρκούς Προώθησης των Προϊόντων της η Επιχείρηση καταρτίζει και αποστέλλει στους Πελάτες της Ενημερωτικά Δελτία (“Newsletters”).
 2. Ο Καταναλωτής εγγράφεται στην σχετική υπηρεσία, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη περί “αποδοχής λήψης Ενημερωτικού Δελτίου” της Επιχείρησης, είτε κατά τη Δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη, είτε, προ / άνευ οποιασδήποτε συναλλαγής, καταχωρώντας την ηλεκτρονική διεύθυνσή του σε σχετικό πεδίο του ιστοχώρου της Επιχείρησης.
 3. Η εγγραφή στα Ενημερωτικά Δελτία πραγματοποιείται με τη χρήση μιας διαδικασίας «διπλής συγκατάθεσης», μέσω της οποίας ο εγγραφόμενος Καταναλωτής, λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο του ζητείται να επιβεβαιώσει την εγγραφή του. Η επιβεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να παρεμποδίζεται η καταχώρηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν ανήκουν στον ίδιο τον εγγραφόμενο. Η συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, για αυτούς τους σκοπούς λαμβάνεται με την επιβεβαίωση της εγγραφής του.
 4. Ο Καταναλωτής, με την εγγραφή του στα Ενημερωτικά Δελτία της Επιχείρησης δηλώνει ότι συμφωνεί, προκειμένου να δημιουργούνται και να του αποστέλλονται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εξατομικευμένες συλλογές από νέα, προσφορές και άλλες πληροφορίες, σχετικές με το Ενημερωτικό Δελτίο της Επιχείρησης.
 5. H Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων, χωρίς αιτιολόγηση.

9. Πολιτική Τιμών

 1. Οι Τιμές των Προϊόντων του ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι, κατά κανόνα, χαμηλότερες από τις τιμές των ομοίων τους, που διατίθενται μέσω του φυσικού καταστήματος..
 2. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα της, ανά πάσα στιγμή, μεταβολής των Τιμών των Προϊόντων της.
 3. Η Επιχείρηση μπορεί, κατά περιόδους, να διαθέτει Προϊόντα, τα οποία, κατά τους Παραγωγούς τους, παράγονται για τελευταία φορά. Αυτά τα Προϊόντα φέρουν κάποια σχετική ενημερωτική ένδειξη (“stock”, “clearance”, “last pieces” κ.α.) και οι τιμές τους καθορίζονται απευθείας από τους αντίστοιχους Προμηθευτές – Παραγωγούς τους.
 4. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του ο Καταναλωτής, συνιστάται να ενημερώνει την Επιχείρηση για τυχόν σημαντική διαφορά ανάμεσα στην τιμή του Προϊόντος, που επιθυμεί να αγοράσει και όμοιών του σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα.

10. Υποχρεώσεις Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής υποχρεούται και δεσμεύεται, ειδικώς, για τα εξής:

 1. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών, προ οποιασδήποτε συναλλαγής του με την Επιχείρηση.
 2. Να δηλώνει αληθή στοιχεία.
 3. Να μην παραλαμβάνει το Προϊόν, εφόσον διαπιστώνει ότι η συσκευασία του είναι, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, φθαρμένη.
 4. Να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Επιχείρηση για οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά το Προϊόν, την παραλαβή του ή την επιστροφή του, μετά από άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, συμπεριλαμβανόμενης και της αποστολής φωτογραφιών, με (τυχόν) ελαττώματα ή ελλείψεις.
 5. Να παραλαμβάνει το Προϊόν και, τουλάχιστον εντός της Προθεσμίας του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, να κάνει χρήση του Προϊόντος με τη μέγιστη επιμέλεια, μεριμνώντας για μη μείωση της αξίας του, έστω από αμέλεια του ίδιου ή άλλου προσώπου.

11. Διενέξεις

Α. Φιλική Επίλυση – Δωσιδικία

 1. Επιχείρηση και Καταναλωτής δεσμεύονται να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε (τυχόν) διαφοράς.
 2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επίλυσης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Επιχείρησης.

Β. Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της πανενωσιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show ,

σε εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 524/2013), μέσω της οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτήν, στη συνέχεια, στον σχετικό φορέα ΕΕΔ (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών).

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Παρακαλούμε, ζητείστε μας οποιαδήποτε διευκρίνιση, επί των ανωτέρω όρων, στα εξής;

Επιχείρηση: MAKIS AND NIKOS FURNITURE Ο.Ε.

Τηλ.: 2310 699 831

Email: info@makis-nikos.gr

Ταχ. Διεύθυνση: Σιατίστης 1, Θεσσαλονίκη