Δικαίωμα Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή (μετά την Παραλαβή)

Α. Γενικά

  1.  Ο Καταναλωτής έχει, ειδικώς, το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση χωρίς να επικαλείται οποιονδήποτε λόγο (εφεξής “Δικαίωμα Υπαναχώρησης”).

Β. Προϋποθέσεις Νόμιμης Άσκησης

  1. Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος από τον Καταναλωτή ή από το πρόσωπο που αυτός υπέδειξε, κατά την Παραγγελία.
  2. Το Δικαίωμα ασκείται με συμπλήρωση σχετικής φόρμας, εντός του ιστοχώρου της Επιχείρησης είτε με κοινοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιχείρησης: info@makis-nikos.gr
  3. Μετά την εμπρόθεσμη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, η Επιχείρηση στέλνει στον Καταναλωτή επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής του.

Γ. Συνέπειες

Μετά από την έγκυρη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης ανατρέπεται η Σύμβαση, με τις ακόλουθες συνέπειες:

  1. Ο Καταναλωτής οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, να αποστείλει το Προϊόν στην Επιχείρηση, επιβαρυνόμενος το συνολικό κόστος επιστροφής του Προϊόντος.
  2. Η Επιχείρηση οφείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος και τον τεχνικό έλεγχο της κατάστασης και λειτουργικότητάς του, να επιστρέψει στον Καταναλωτή το, έως εκείνον τον χρόνο, νόμιμα παρακρατηθέν, τίμημα της συναλλαγής, αφαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού μείωσης της αξίας του, που (τυχόν) διαπιστώνεται από την Επιχείρηση, κατά την παραλαβή του Προϊόντος και, αυτονόητα, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά της (“ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ”). Η επιστροφή του τιμήματος πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίον καταβλήθηκε το τίμημα από τον Καταναλωτή.

Δ. Διαδικασία Επιστροφής

1. Κατά την επιστροφή οποιουδήποτε εξ αυτών των Προϊόντων, εφόσον, κατά τον τεχνικό έλεγχό της Επιχείρησης, διαπιστωθεί ότι, προ της επιστροφής, έγινε από τον Καταναλωτή ή από τρίτο πρόσωπο, οποιαδήποτε χρήση του Προϊόντος, η οποία επέφερε -με οποιονδήποτε τρόπο- στο Προϊόν, οποιουδήποτε βαθμού, απαξίωση του Προϊόντος / υποβάθμιση της χρηστικής ή/και αισθητικής αξίας του, άρα και μείωση της αξίας πώλησης ή μεταπώλησής του, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί από το επιστρεπτέο τίμημα, ποσό ίσο προς αυτήν την υποβάθμιση / μείωση.

  1. Η Επιχείρηση, αμέσως μετά από τον τεχνικό έλεγχο της λειτουργικότητας του Προϊόντος, που επιστρέφεται, μέσω ηλ. Ταχυδρομείου, ενημερώνει, τον Καταναλωτή για το ακριβές Κόστος Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή
  2. (Κόστος Αδικαιολόγητης Υπαναχώρησης Καταναλωτή = το κόστος που επιβαρύνεται ο Καταναλωτής για την άρτια επιστροφή του Προϊόντος στην Επιχείρηση, μετά την άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, που δεν αφορά σε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του Προϊόντος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ακριβές Κόστος Απαξίωσης, σύμφωνα με τον Όρο 4Γ2) και του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει, αντί για επιστροφή του (υπόλοιπου) Τιμήματος, την Πίστωσή του, για μια νέα αγορά.
  3.  Η επιστροφή του Τιμήματος πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίον καταβλήθηκε το Τίμημα από τον Καταναλωτή.